Céginformációk

Cégtörténet

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az Ötv-ben biztosított jogköre alapján – 1998. november 18. napján tartott testületi ülésen közhasznú társaság létrehozását határozta el a Városüzemeltetési Iroda által végzett feladatok ellátására. A döntést a 187/1998. sz. Képviselő-testületi határozatában rögzítette.
A Képviselő-testület a 213/1998. (XII.18.) sz. határozatával létrehozta az ABOKOM Közhasznú Társaságot, kötelező önkormányzati feladatok ellátása céljából, háromtagú Felügyelő Bizottság felügyelete mellett.

A cég 1999. január 1-jén kezdte meg működését, ABOKOM Közhasznú Társaság (rövidített név: ABOKOM Kht.) néven.

A 150/1999. (VII. 30.) számú Képviselő-testületi határozat alapján – 1999. augusztus 1-jétől – az ABOKOM Közhasznú Társaság tevékenységi köre kibővült Abony város tulajdonában lévő víz- és csatornahálózat üzemeltetésével.

Abony Város Képviselő-testülete 2002. május 28-i ülésén – az ABOKOM Kht. Alapító Okirata módosításának kezdeményezésével – tevékenységi köréből 2002. június 20-i hatállyal kiszervezésre került a víz- és csatornahálózat működtetése, ezzel egyidejűleg létrehozta az Abony Város Önkormányzat Víziközműveket Működtető Intézményét.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. § (3) bekezdése értelmében 2007. július 1-jét követően két éven belül a közhasznú társaság nonprofit kft-ként működhet tovább. A törvényi megfelelőség érdekében hozott 367/2007. (X.25.) sz. Képviselő-testületi határozat szerint, az új társasági forma 2008. január 1-jével lépett hatályba. Ezen időponttól a cég ABOKOM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: ABOKOM Nonprofit Kft.) néven folytatta tevékenységét. Jelentős módosulás, hogy ugyanezen időponttól a Víziközműveket Működtető Intézmény megszűnt, a feladatkör az ABOKOM Nonprofit Kft-hez került.

Társaságunk működésében jelentős változás 2014. június 1. napjával a vízágazat tevékenységének megszűnésével, majd 2015. január 1-től a hulladékágazat tevékenységének megszűnésével következett be.

Az Önkormányzat és az ABOKOM Kft. között létrejött Keretszerződés alapján az ellátandó feladataink köre 2015. január 1-től új feladatkörökkel bővült. Ezek közül a legjelentősebb a helyi közfoglalkoztatási feladatok ellátása.

A 2017. évtől ellátandó feladatköreink bővültek a Kostyán Andor Rendelőintézet karbantartási feladatainak, a Parkerdő gondozásának és reklámfelületek kezelési feladatainak ellátásával, majd 2019. július 1. napjától kiegészült az üzleti park üzemeltetésével, mely 2021. évtől kikerült az ellátandó feladatköreink közül.

A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény változása alapján 2017. évtől a köznevelési intézmények fenntartási és működtetési feladatait is a tankerületi központok látják el. Abony város vonatkozásában a Ceglédi Tankerületi Központ vált illetékessé a feladatellátásra. Nagy örömünkre szolgál, hogy az eredményes együttműködésünk következtében a Ceglédi Tankerületi Központ az ABOKOM Közhasznú Nonprofit Kft-vel szerződést kötött a köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingatlan vagyon takarításával és karbantartásával kapcsolatos feladatok elvégzésére.

Feladatellátásunk során továbbra is elsődleges cél az önkormányzat kötelezően és önként vállalt feladatainak maradéktalan ellátása oly módon, hogy a lakosság által megszokott szolgáltatási színvonal ne változzon, az továbbra is hatékonyan szolgálja a lakosság komfortérzetét. Továbbra is szükséges a jól szervezett, költséghatékony és minőségi munkavégzés.


Cégadatok

 

Cégnév: ABOKOM Nonprofit Kft.
Székhely: H-2740 Abony, Vasút út 15.
Adószám: 20244075-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09118514
Bankszámlaszámunk: 11742142-20008907
Ügyvezető: Gáspár Csaba


Közérdekű adatok

A társaság vezető tisztségviselőinek javadalmazása

A társaság vezető tisztségviselőinek díjazása

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2018. (VIII.30.) sz. határozata alapján

2018. szeptember 1-jétől:

Gáspár Csaba
ügyvezető igazgató
javadalmazás:
- bruttó 600000 Ft/hó munkabér
- havi költségátalány 50000 Ft

 

Felügyelőbizottság tagjai és díjazásuk

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Z-146/2017. (VIII. 31.) sz. határozata alapján

2017. október 1-jétől:

Mádi Zsolt Krisztián
felügyelő bizottság elnöke
javadalmazás: bruttó 25 250 Ft/hó tiszteletíj
egyéb járandóság: -
jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeni juttatás: -

Bene László József
felügyelő bizottság tagja
javadalmazás: bruttó 25 250 Ft/hó tiszteletíj
egyéb járandóság: -
jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeni juttatás: -

Molnár Károly
felügyelő bizottság tagja
javadalmazás: bruttó 25 250 Ft/hó tiszteletíj
egyéb járandóság: -
jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeni juttatás: -